Du er her
Hjem > Annet

Hvordan fremme en klage til EMD

Hvordan man fremmer en klage til Domstolen Hvis De beslutter Dem for å klage til Domstolen, bør De forsikre Dem om at klagen oppfyller de formelle kravene i Regel 47 i Domstolens regelverk, som beskriver hvilke opplysninger og dokumenter som må sendes inn. Hvis det mangler opplysninger eller dokumenter som kreves etter

Parentifisering

Kvello (2010) definerer parentifisering ved at det ”innebærer at den voksne trekker barnet inn i en voksenverden det ikke er kognitivt, emosjonelt eller sosialt modent for, eller barnet gis mer belastninger enn det som kulturelt er ansett som passende eller forsvarlig ut fra alder og modenhet” (Kvello 2010, 204). I mange tilfeller handler det

Ny studie bekrefter at Fosterhjem systemet er skadelig for barn

Abstrakt BAKGRUNN OG MÅL: Hvert år bruker nesten 1% av amerikanske barn tid i fosterplassering, med 6% av amerikanske barn i fosterplassering minst en gang mellom fødselen og 18 årsdagen. Selv om en stor litteratur vurderer konsekvensene av fosterplassering for barns velvære, har ingen studier brukt et nasjonalt representativt utvalg av

Rita Stølen Veamyhr

Rita Stølen Veamyr

Rita Stølen Veamyr jobber i Stryn Barnevern der hun er barnevernsleder. Stryn ble kjent over hele verden 16 april 2016 da det ble arrangert en demonstrasjon der mot barnevernet hvor ca 300 var møtt opp. Foranledningen var at barnevernet i Stryn blir karakterisert som maktovergripere av lokalfolk som kjenner til

Kvinne tiltalt for mord på barnevernsansatt

Telefonen ringte rundt åtte på morgenen den 7 august 2015 i våningshuset til Rhonda Herring, Vermont USA. Innringeren var hennes kusine Jody Herring - og hun var bestyrtet. "Dere må slutte å ringe barnevernet med mindre dere vil ha det som kommer til dere," sa Jody Herring i sinne til Rhonda

§7-11

Barnevernloven

§ 7-11.Begjæring om tiltak. Tilsvar Begjæring om tiltak sendes fylkesnemnda og skal inneholde eller vedlegges: a) betegnelse på nemnda, b) partenes, lovlige stedfortrederes og advokaters navn, stilling og adresse, c) en kort angivelse av hva begjæringen gjelder, d) saksfremstilling, e) de bevis som vil bli ført, herunder oppgave over vitner og sakkyndige, med angivelse av hva forklaringene gjelder, og f) forslag til vedtak,

Straffeloven § 261

Omsorgsunndragelse Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven, straffes med bot eller fengsel inntil

Top
Translate »