Du er her
Hjem > Annet

Rita Stølen Veamyhr

Rita Stølen Veamyr

Rita Stølen Veamyr jobber i Stryn Barnevern der hun er barnevernsleder. Stryn ble kjent over hele verden 16 april 2016 da det ble arrangert en demonstrasjon der mot barnevernet hvor ca 300 var møtt opp. Foranledningen var at barnevernet i Stryn blir karakterisert som maktovergripere av lokalfolk som kjenner til

Kvinne tiltalt for mord på barnevernsansatt

Telefonen ringte rundt åtte på morgenen den 7 august 2015 i våningshuset til Rhonda Herring, Vermont USA. Innringeren var hennes kusine Jody Herring - og hun var bestyrtet. "Dere må slutte å ringe barnevernet med mindre dere vil ha det som kommer til dere," sa Jody Herring i sinne til Rhonda

§7-11

Barnevernloven

§ 7-11.Begjæring om tiltak. Tilsvar Begjæring om tiltak sendes fylkesnemnda og skal inneholde eller vedlegges: a) betegnelse på nemnda, b) partenes, lovlige stedfortrederes og advokaters navn, stilling og adresse, c) en kort angivelse av hva begjæringen gjelder, d) saksfremstilling, e) de bevis som vil bli ført, herunder oppgave over vitner og sakkyndige, med angivelse av hva forklaringene gjelder, og f) forslag til vedtak,

Straffeloven § 261

Omsorgsunndragelse Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen etter barnevernloven, straffes med bot eller fengsel inntil

EMK art. 10

Art 10.Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak. 2.

EMK art. 9

Art 9.Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, 1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis

EMK art. 7

Art 7.Ingen straff uten lov 1. Ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning eller unnlatelse som ikke utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid da den ble begått. Heller ikke skal en strengere straff bli idømt enn den som

Top
Translate »