Du er her
Hjem > Annet > EMD

EMK art. 10

Art 10.Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak. 2.

EMK art. 9

Art 9.Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, 1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis

EMK art. 7

Art 7.Ingen straff uten lov 1. Ingen skal bli funnet skyldig i en straffbar handling på grunn av noen gjerning eller unnlatelse som ikke utgjorde en straffbar handling etter nasjonal eller internasjonal rett på den tid da den ble begått. Heller ikke skal en strengere straff bli idømt enn den som

EMK art. 6

Art 6.Retten til en rettferdig rettergang 1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. Dommen skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan

EMK art. 5

Art 5.Retten til frihet og sikkerhet 1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov: a. lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt av en kompetent domstol; b. lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person

EMK art. 4

Art 4.Forbud mot slaveri og tvangsarbeid 1. Ingen må bli holdt i slaveri eller trelldom. 2. Ingen må bli pålagt å utføre tvangsarbeid eller påtvunget arbeid. 3. I denne artikkel skal uttrykket «tvangsarbeid eller påtvunget arbeid» ikke omfatte: a. arbeid som kreves utført under det vanlige forløp av frihetsberøvelse iverksatt i samsvar med bestemmelsene i

EMK art. 3

Art 3.Forbud mot tortur Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

EMK art. 2

Art 2.Retten til liv 1. Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må med hensikt bli berøvet livet unntatt ved fullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være funnet skyldig i en forbrytelse som loven bestemmer denne straff for. 2. Berøvelse av liv skal ikke anses

Top
Translate »