Du er her
Hjem > Nyheter > Fikk barna heim

Fikk barna heim

Rune og Berit Grødal har kjempet for å få barna tilbake. I helga gledet de seg over å ha dem heime igjen, etter at tingretten har konkludert med at det ikke var grunnlag for omsorgsovertakelsen. Barneverntjenesten har anket.
Rune og Berit Grødal har kjempet for å få barna tilbake. I helga gledet de seg over å ha dem heime igjen, etter at tingretten har konkludert med at det ikke var grunnlag for omsorgsovertakelsen. Barneverntjenesten har anket.

Sist helg fikk Berit og Rune Grødal sine to barn på ni og elleve år heim igjen. Etter ett år og fjorten dagers kamp.

Publisert: 12.04 2014 i Driva.no

– Det var i utgangspunktet ikke grunnlag for en omsorgsovertakelse av de to barna, konkluderer Nordmøre tingrett.

Etter at barneverntjenesten i Tingvoll, Sunndal og Nesset hentet barna i mars i fjor har foreldrene kjempet for å få dem tilbake. Først klaget de på vedtaket i fylkesnemnda om omsorgsovertakelse – men vant ikke fram. Så reiste de søksmål om rettslig prøvelse av akuttvedtaket – og tapte.

Paret fortvilte over ikke å bli trodd. De tok også kontakt med Driva for å fortelle sin historie. Saka sto på trykk i september i fjor.

Fire dager i tingretten

I slutten av mars var fire dager avsatt i Nordmøre tingrett til overprøving av fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. Partene møtte og forklarte seg. 23 vitner ble hørt. I tillegg forklarte den sakkyndige seg for retten. Dommeravhør av begge barna ble avspilt.

Foreldrene la ned påstand om at fylkesnemndas vedtak må oppheves. De forklarte at de aldri har utøvd vold mot barna. De anførte også at barneverntjenesten har gjort vesentlig mer skade enn gagn for barna, og krevde at de snarest måtte tilbakeføres til foreldrene.

Barneverntjenesten la ned påstand om at fylkesnemndas vedtak av 4. oktober 2013 må stadfestes. Anførte at det foreligger alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barna får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som de trenger. Videre at barna har blitt mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i heimen. Barneverntjenesten tilla ingen betydning at straffesaken mot foreldrene om vold er henlagt av politiet. Straffesaka ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Henleggelsen er påklaget av barneverntjenesten.

Dissens

Nordmøre tingrett delte seg i et flertall og et mindretall da saka skulle avgjøres.

Flertallet, lek meddommer og fagkyndig meddommer, kom til at fylkesnemndas vedtak må oppheves, og at det ikke var grunnlag for en omsorgsovertakelse av de to barna.

De mente det ikke er bevist at barna ble utsatt for vold eller fysiske overgrep i vesentlig grad. I den grad det skjedde konfrontasjoner av mer fysisk karakter mellom barna og foreldrene, var dette antakelig i hovedsak holding og lignende i forbindelse med grensesetting og adferdskontroll.

Flertallet pekte også på at barnevernets omsorgsovertakelse har vært belastende for barna. At de har fått vansker, blant annet av tilpasnings- og følelsesmessig karakter, noe retten mener skyldes måten omsorgsovertakelsen fant sted på, samt ulike belastende hendelser i etterkant av dette.

– Det er altså, slik en ser det, ikke sannsynliggjort at barnas (…) vansker i dag har en klar sammenheng med eventuelle mangler i foreldrenes omsorgsevne. Det ser dessuten ut til å være en nær tilknytning mellom foreldre og barn, og en har tiltro til foreldrenes evne og vilje til å følge opp barna og deres eventuelle behov for særskilte tiltak i tida framover, heter det i dommen.

Mindretallet, rettens leder, mente derimot at fylkesnemndas vedtak burde stadfestes. Blant annet stilte han spørsmål ved om foreldrene er villige til – eller evner – å ta imot hjelpetiltak som kreves for å få en tilfredsstillende omsorgssituasjon for barna. Rettens leder fant ikke foreldrenes forklaringer betryggende. Også helhetsvurderingen etter barnevernlovens paragraf 4–1 tilsa omsorgsovertakelse etter mindretallets syn.

Domsslutningen ble at fylkesnemndas vedtak oppheves.

Barnevernet har anket til lagmannsretten. Vilkårene for å slippe inn en barnevernsak for lagmannsretten er svært strenge. Det kreves samtykke fra lagmannsretten for å ta inn saka.

 SISTE: 2 feb 2014: Familien er flyttet til utlandet og Lagmannsretten har dermed ikke myndighet til å behandle anken og har hevet saken.

Comments

comments

Top
Translate »