Du er her
Hjem > Annet > Forskning

Parentifisering

Kvello (2010) definerer parentifisering ved at det ”innebærer at den voksne trekker barnet inn i en voksenverden det ikke er kognitivt, emosjonelt eller sosialt modent for, eller barnet gis mer belastninger enn det som kulturelt er ansett som passende eller forsvarlig ut fra alder og modenhet” (Kvello 2010, 204). I mange tilfeller handler det

Ny studie bekrefter at Fosterhjem systemet er skadelig for barn

Abstrakt BAKGRUNN OG MÅL: Hvert år bruker nesten 1% av amerikanske barn tid i fosterplassering, med 6% av amerikanske barn i fosterplassering minst en gang mellom fødselen og 18 årsdagen. Selv om en stor litteratur vurderer konsekvensene av fosterplassering for barns velvære, har ingen studier brukt et nasjonalt representativt utvalg av

Eksempler på psykisk og praktisk omsorgssvikt

av Øyvind Kvello Mangelfull sikring: å utsette barnet for fysiske farer, eller å la barn være på steder med betydelig risiko for å bli påført skader. Mangelfullt tilsyn: å forlate barnet uten tilsyn eller med kvalitativt og/eller kvantitativt dårlig tilsyn, eller ikke i rimelig grad ta rede på hvor barnet

Praksis fra EMD og uttalelser til Norge fra FNs barnekomité

EMD har ved flere anledninger uttalt at inngrep i retten etter artikkel åtte er legitime dersom formålet med inngrepet er å beskytte barn mot skade. EMD har i ett tilfelle overprøvd et norsk vedtak om omsorgsovertakelse, nemlig i Adele Johansen-saken.81 Domstolen fant at vedtaket om omsorgsovertakelsen og nektelsen av å avslutte

Statistikk fra fylkesnemnda 2012

Barneverntjenesten beslutter valg av tiltak og avgjør om begjæring om omsorgsovertakelse skal fremmes for fylkesnemnda. Fylkesnemnda tar stilling til om lovens vilkår for omsorgsovertakelse er oppfylt, og foretar ved det en overprøving av barnevernets vurderinger. Statistikk fra fylkesnemnda kan derfor si noe om barneverntjenestens praksis. I saker hvor barneverntjenesten fremmer omsorgssak

Münchausen by proxy

Münchhausens syndrom by proxy (MSBP) er en alvorlig og vanskelig identifiserbar form for barnemishandling preget av simulering, forverring eller produksjon av symptomer på sykdom hos et barn av en voksen. MSBP fører ofte til flere sykehusinnleggelser og er forbundet med høy dødelighet og langsiktig morbiditetsrate. For å beskytte barn fra overgrep og

Forskning om atskillelse

Skandinavisk barnevernforskning mangler undersøkelser om betydningen av barns atskillelse fra foreldre. Ett av unntakene er den svenske forskeren Bo Vinnerljungs avhandling ”Fosterbarn som vuxna” (Vinnerljung 1996). Vinnerljung gir i sin avhandling en gjennomgang av internasjonal barnvernforskning samt egne søsken-undersøkelser. Totalt viste forskningen at barna kom enten dårligere ut ved fosterhjemsplassering eller

Dødelige sjakktrekk

Blant 93.000 barn og unge som har vært i barneverntiltak i perioden 1990-2001 døde 702 personer. Dette utgjorde 7,6 per 1.000 av den totale barnevernpopulasjonen. Flest personer døde i den siste halvdelen av perioden. Bare i 2001 døde 114 barn og unge som hadde hatt barneverntiltak. I 2001 døde 168 personer

SOCIAL WITHDRAWAL BEHAVIOR IN INFANCY: A HISTORY OF THE CONCEPT AND A REVIEW OF PUBLISHED STUDIES USING THE ALARM DISTRESS BABY SCALE

Denne artikkelen beskriver historien og teorien om begrepet oppførselen til sosial tilbaketrekning hos spedbarn, design Scale Alarm angst Baby, og den første validering av skalaen i Frankrike (ADBB, Guedeney og Fermanian, 2001). Resultatene av store kontrollerte studier er oppsummert og diskutert, og ulike valideringer og programmer i ulike land og

Minst hjelp til dem som trenger det mest

  Sluttrapport fra det fem-årige forsknings- og utviklingsprosjektet "Det nye barnevernet" med utgangspunkt i familier som er i barnevernstjenesten. Forfattere er: Graham Clifford Halvor Fauske Willy Lichtwarck Edgar Marthinsen   http://m.nordlandsforskning.no/publikasjoner/minst-hjelp-til-dem-som-trenger-det-mest-article1661-300.html

Top
Translate »