Du er her
Hjem > Annet > Lovdata

Lavt beviskrav i voldsaker mot barn

I straffesaker, kreves det høy sannsynlighetsovervekt (nær 100%) for å dømme tiltalte. I sivile saker, deriblant barnevernssaker, kreves det adskillig lavere sannsynlighetsovervekt for idømmelse, rundt 50%. Men i saker som omhandler overgrep mot barn ved avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær, kan det kreves enda lavere sannsynlighetsovervekt for idømmelse - lavere

Tilbakeføring nektes pga tilknytning til fosterhjem

  Norges Høyesterett - HR-2016-2262-A Sammendrag En kommune hadde overtatt omsorgen for et barn som en utenlandsk kvinne hadde født under opphold i Norge. Barnet var født i 2013. Det hadde i det vesentlige oppholdt seg her siden fødselen, og hadde sentrum for sine livsinteresser her. Vilkårene i barnevernloven § 1-2 - både

Foreldres samværsrett med barn i fosterhjem

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) B (advokat Nora Hallén) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) Dommere: Indreberg, Bårdsen, Ringnes, Bull, Gjølstad Saken gjaldt spørsmålet om samvær mellom de biologiske foreldrene og deres tre år gamle datter, som bor i fosterhjem

Far mister samvær med datter i fosterhjem, men unngår adopsjon

LE-2014-148984 Instans Eidsivating lagmannsrett - Dom Dato 2015-02-23 Publisert LE-2014-148984 Stikkord Barnevern. Samtykke til adopsjon. Særlig tungtveiende grunner.Barnevernloven § 4-20. Sammendrag Saken gjelder spørsmålet om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon. Et flertall på 3 dommere fant at det ikke var grunnlag for å samtykke til adopsjon. Det var på det nåværende tidspunkt uklart om barnet på sikt ville

Mor mister 2 av 3 barn og får redusert samvær med dem

LA-2014-139125 Instans Agder lagmannsrett - Dom Dato 2015-01-19 Publisert LA-2014-139125 Stikkord Sosialvesen. Tiltak. Barnevern. Samvær. Sammendrag Saken gjaldt samvær etter barnevernloven § 4-19, jf. § 4-1. Lagmannsretten var enig med tingretten i at det var mest sannsynlig at omsorgsovertakelsen av barna var langvarig, og samværene mellom barna og mor ble fastsatt med det for øye. Henvisninger: Barnevernloven (1992) §4-1, §4-19 Saksgang Nedre Telemark

Mor vinner tilbake sitt barn fra fosterhjem

LA-2014-192791 Instans Agder lagmannsrett - Dom Dato 2015-05-18 Publisert LA-2014-192791 Stikkord Barnevern. Omsorgsovertakelse. Sammendrag Saken gjelder overprøving etter tvisteloven kapittel 36 - omsorgsovertakelse for en gutt født 0.0.2013, jf.barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a, jf. annet ledd, jf. § 4-1. (Sammendraget er hentet fra avgjørelsens innledning, Lovdatas anm.) Henvisninger: Barnevernloven (1992) §4-1, §4-12 | Tvisteloven (2005) Saksgang Nordre Vestfold tingrett TNOVE-2014-42995 -

Far får ikke gjennomslag for tvangsmulkt ved samværnekt der barna ikke vil til far

LB-2015-76168 Instans Borgarting lagmannsrett - Kjennelse Dato 2015-06-30 Publisert LB-2015-76168 Stikkord Familierett. Samvær. Lov om barn og foreldre § 65. Sammendrag Far fikk ikke medhold i begjæring om tvangsmulkt for samvær. Samvær ble som følge av barnas bestemte standpunkt om å nekte samvær og alder (12 og 14 år) under de konkrete omstendigheter ansett som umulig å tvangsfullbyrde. Henvisninger: Barnelova (1981)

Tvillinger hjem til mor etter seier i Lagmannsretten

LB-2015-34201 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2015-07-09 Publisert LB-2015-34201 Stikkord Familierett. Barnerett. Omsorgsovertakelse. Barnevernloven § 4-12. Sammendrag Fylkesnemnda hadde truffet vedtak om å overta omsorgen for to nyfødte tvillinger. Mor hadde opphold Norge, mens far var bosatt i utlandet. Tingretten hadde ved dom opphevet vedtaket. Tingretten la avgjørende vekt på at mors omsorgsproblemer kunne overvinnes ved hjelpetiltak, slik at

Mor får beholde omsorgen selv om hun løy om fars voldsbruk

LB-2015-33008 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2015-07-08 Publisert LB-2015-33008 Stikkord Familierett. Barnerett. Fast bosted. Samvær. Barneloven § 36, § 42, § 43. Sammendrag Far fikk ikke medhold i at barna, to gutter på 8 og 5 år, skulle bo fast hos ham. Lagmannsretten kom til at beskyldningene mot ham om at han hadde utøvd vold mot guttene ikke var

Uakseptabel adferd fra far ga samværsnekt

LB-2014-109826 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2015-07-03 Publisert LB-2014-109826 Stikkord Familierett. Foreldreansvar. Samværsrett. Barneloven § 43, § 48, § 31. Sammendrag Det ble ikke fastsatt samvær mellom to barn på hhv 9 og 4 år, som bodde på sperret adresse, strengt fortrolig - kode 6. Omsorgsforelderen fikk foreldreansvaret alene. Det ble understreket at vurderingen skal skje ut fra situasjonen

Top
Translate »